Raimo Ilaskivi

Oikein, väärin -- kokoon käärin!

Kuuntelin välikysymyskeskustelua. Ministeri Lindström korosti, että perustuslaillisia esteitä ei yli 30-vuotiaitten työllistäminen  aiheuta, koska siinä kyseiset ikäluokat asetetaan muita parempaan asemaan.

Aikoinaan käsiteltiin eläkkeensaajille asetettua raippaveroa, jossa iän perusteella osa eläkeläisistä asetettiin muita huonompaan asemaan. Ei sillekään perustuslaki asettanut esteitä.

Kaksi vastakkaista tapahtumaa mutta sama perustuslaillinen näkemys. Miten sitä ennen sanottiinkaan? Tarkoitus pyhittää keinot. Ja voitaisiin sanoa toisinkin: Oikein, väärin - kokoon käärin.

Mutta tämähän on vain politiikkaa. Ja perustuslain tulkinnat sen keppihevosina.

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

5Suosittele

5 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (4 kommenttia)

Markku Koivisto

Meillä on muuten metka perustuslaki, jos sen nojalla kielletään edes yrittämästä nuorten työllistämistä.

Käyttäjän Kirsiomp kuva

(1325/2014) Yhdenvertaisuuslaki sanoo näin:

7 § Työnantajan velvollisuus edistää yhdenvertaisuutta

Työnantajan on arvioitava yhdenvertaisuuden toteutumista työpaikalla ja työpaikan tarpeet huomioon ottaen kehitettävä työoloja sekä niitä toimintatapoja, joita noudatetaan henkilöstöä valittaessa ja henkilöstöä koskevia ratkaisuja tehtäessä. Edistämistoimenpiteiden on oltava toimintaympäristö, voimavarat ja muut olosuhteet huomioon ottaen tehokkaita, tarkoituksenmukaisia ja oikeasuhtaisia.

Työnantajalla, jonka palveluksessa on säännöllisesti vähintään 30 henkilöä, on oltava suunnitelma tarvittavista toimenpiteistä yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Edistämistoimia ja niiden vaikuttavuutta on käsiteltävä henkilöstön tai heidän edustajiensa kanssa.

Työ- tai virkaehtosopimuksen perusteella valitulla luottamusmiehellä tai, jos tällaista ei ole valittu, työsopimuslaissa tarkoitetulla luottamusvaltuutetulla tai muulla sellaisella henkilöstön edustajalla, joka on osallistunut yhdenvertaisuustoimien suunnitteluun, on oikeus pyynnöstä saada tietää, mihin toimiin työnantaja on ryhtynyt yhdenvertaisuuden edistämiseksi työpaikalla. Sama oikeus on myös työsuojeluvaltuutetulla.

Lähde:

http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20141325

Käyttäjän Kirsiomp kuva

Riikka Rask, "Positiivinen erityiskohtelu työelämässä" (sivulla 83):

- -"4.2 Keinojen suhteellisuus ja väliaikaisuus

Välttämätön edellytys positiiviselle erityiskohtelulle on, että se tapahtuu suhteellisuusperiaatteen rajoissa. Erottelu ei saa olla steeltaan liian voimakasta, vaan ”sopivaa ja kohtuullista”, sekä oikeassa suhteessa tavoiteltuun tarkoitusperään nähden. Suosiva menettely ei ole sallittua, jos siitä aiheutuu muille henkilöille tai ryhmille kohtuutonta
haittaa, tai jos sama tavoite voidaan saavuttaa vähemmän suosivin keinoin tai keinoilla, jotka eivät ole lainkaan suosivia.

Voidaan puhua yhdenvertaisen kohtelun kannalta ”vähimmän haitan kriteeristä”.

Lisäksi positiivinen erityiskohtelu ei voi olla luonteeltaan pysyvää, sillä se on sallittua vain niin kauan kuin tosiasiallinen eriarvoisuus vallitsee. Sallitusta menettelystä tulee kiellettyä syrjintää, kun yhtäläisten mahdollisuuksien ja tasa-arvoisen kohtelun päämäärät on saavutettu.

Toisin kuin tasa-arvolain 9 §:n 4-kohdassa, YVL 7.4 §:ssä ei mainita vaatimusta menettelyn väliaikaisuudesta. Positiivisen erityskohtelun väliaikainen luonne ilmenee kuitenkin YVL:kin esitöissä: Kun eriarvoisuutta poistetaan heikommassa asemassa olevan ryhmän erityiskohtelulla, voi erityiskohtelu vastata lain tarkoitusta vain niin kauan kuin kyseinen ryhmä tosiasiallisesti on heikommassa asemassa." - -

Lähde:

https://oikeus.fi/hovioikeudet/helsinginhovioikeus...

---

Edellä kerrottu tulee ottaa huomioon, kun/jos alle 30-vuotiaiden kohdalla aiotaan soveltaa ns. positiivista erityiskohtelua:

- ”sopivaa ja kohtuullista” ja ”vähimmän haitan kriteeristä”
- erityiskohtelu vastata lain tarkoitusta vain niin kauan kuin kyseinen ryhmä tosiasiallisesti on heikommassa asemassa

Eli em. asiakokonaisuuden hoito vaatii silkkihansikkaita ja säännöllistä väliaikaraportointia nuorten työllisyyden kohentumisesta. Kun nuorten työllistyminen on saatu paranemaan muiden ikäryhmien tasolle, tämän alle 30-vuotiaiden "positiivisen erityiskohtelun" tulee päättyä ja palataan takaisin entiseen ikäryhmien väliseen tasa-arvoon työmarkkinoilla.

Käyttäjän Kirsiomp kuva

Lisään vielä edelliseen kommenttiini sen, että nyt tulisi miettiä alle 25-vuotiaiden - ei alle 30-vuotiaiden (kuten hallitus esittää) - kohdalla tätä "positiivista erityiskohtelua", ks. alla:

"Nuorisotyöllisyysaloite (YEI)

- "Nuorisotyöllisyysaloite on EU:n keskeisiä nuorisotakuun täytäntöönpanon rahoitusvälineitä. Aloitteella tuetaan alle 25-vuotiaita nuoria alueilla, joilla nuorten työttömyysaste oli yli 25 prosenttia vuonna 2012."

- "Nuorisotyöllisyysaloite tukee nuorisotakuun täytäntöönpanoa. Nuorisotakuu edellyttää EU-maiden varmistavan erityistoimin, että alle 25-vuotiaille tarjotaan laadukas työ-, jatkokoulutus-, oppisopimus- tai harjoittelupaikka 4 kuukauden kuluessa siitä, kun he ovat lopettaneet koulunkäynnin tai jääneet työttömiksi."

Lähde:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1176&lan...

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset